G.U.Y – Fall & Winter Collection

Bài viết của Duy Yuki
Xuất bản: 26/07/2014 18:51:05 | Chỉnh sửa: 26/07/2014 18:51:05

Chỉ đơn giản là Tôi yêu thời trang…vì thời trang là một phần cuộc sống của tôi !


#ELLEVietnam