51 chỉ là con số rất nhỏ từ bộ sưu tập hơn 5.000 chiếc mũ được Nữ hoàng đội trong 50 năm.