Great Buddha of Kamakura

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 27/01/2019 00:01:42

Ảnh: GaijinPot-Travel

du lịch nhật bản 5