Exterior of the Daibutsu-den hall of the Great Buddha, dating from 1709, Todai-ji Temple, Nara, Kansai, Japan, Asia

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 27/01/2019 00:00:52

Ảnh: Robert Harding

du lịch nhật bản 11