Notre Dame Cathedral

Thế giới văn hóa
Nhà thờ Đức Bà Paris - Hơn cả ý nghĩa của trái tim thành phố
Nhiều thế hệ dân chúng tìm đến nhà thờ Đức Bà Paris như một chốn nương tựa an toàn - “thành lũy”...
ELLE Team