Trải nghiệm
Tinh thần ngày họp lớp & chuyện chưa bao giờ kể
14 năm tôi mới họp lớp cấp ba lần đầu. Sau 14 năm, các bạn tôi ai cũng đều đã trưởng thành....
SP