#ELLEVietnam
instagram@hami.trant - Mắt hí đi dự event
Hình ảnh được cập nhật từ instagram @hami.trant với #ellevietnam
ELLE Team