Thế giới văn hóa
Nhà văn Thuận & "Chỉ còn 4 ngày là hết tháng Tư"
Tiểu thuyết mới "Chỉ còn 4 ngày là hết tháng Tư" có thể là một quá trình chịu đựng - chịu đựng...
Doan Truc