Black & white

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 08/11/2014 16:00:58

Chấm bi và kẻ ngang. Trắng và đen.


#ELLEVietnam