Chiều nắng

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 27/12/2016 16:46:50

Ảnh có thể bị cắt mất phần giày nhưng tôi vẫn yêu thích nó vì nó rất tự nhiên.
Ảnh do chồng chụp 🙂


#ELLEVietnam