White on a grey day

Bài viết của
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 17/07/2014 09:36:48

Trắng không bao giờ là màu lỗi mốt.


#ELLEVietnam