mc thai minh chau

ELLE Interview
MC Thái Minh Châu - Mình có tội gì khi mình gần 30?
[Tạp chí ELLE tháng 1/2017] Ở tuổi 25, MC Thái Minh Châu đã từ bỏ công việc quen thuộc hằng ngày...
SP