Trải nghiệm
Bức thư tình tôi đặc biệt gởi anh, tình yêu của đời tôi
Đã lâu rồi tôi không yêu. Đã lâu rồi tôi thèm cảm giác được yêu, được một ai đó ngọt ngào và...
SP