Thế giới văn hóa
Ra mắt công trình nghệ thuật sắp đặt và bức tranh liên hoàn trên kè biển với thông điệp: "Vì một môi trường biển không rác thải"
Dự án truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng “Vì một môi trường biển không rác thải” khởi...
ELLE Team