ELLE Voice
Christina Knight - Phụ nữ làm nghề copywriter
Phụ nữ làm nghề copywriter (người viết quảng cáo), tại sao không? Thế còn việc phụ nữ thử sức...
SP