Trải nghiệm
Tài sản lớn nhất của phụ nữ là sự cô đơn - blog Bình Phạm
Không có người phụ nữ thích sự cô đơn, chỉ có người phụ nữ biết rằng sống cô đơn thì tốt hơn cho...
SP