ELLE Interview
Diễn viên Thúy Diễm: Bàn tay nhung – trái tim sắt
[Tạp chí ELLE - 5/2016] Mất mát để trân trọng, tham vọng để cố gắng, đau thương để mạnh mẽ là...
SP