ELLE Voice
Phụ nữ với vai trò tích cực trong quản lý tài chính
[Tạp chí Phái đẹp ELLE - số tháng 8/2018] Quan điểm về quản lý tài chính của phụ nữ đã thay đổi...
ELLE Team