Bộ sưu tập thời trang
Eva De Eva chứng tỏ bản lĩnh thời trang Việt Nam bằng Câu chuyện Trái đất
“Earth’s Stories” (Câu chuyện trái đất) được các nhà chuyên môn, những người nổi tiếng và hơn...
SP