#ELLEVietnam
instagram@all.boutbee – Phạm Hương trong BST "Cọc Cạch"
Hình ảnh được cập nhật từ instagram@all.boutbee với #ellevietnam
ELLE Team