Trải nghiệm
Một kiểu thử lòng - blog Bình Phạm
Trước khi dò lòng người, hãy thử đo lòng mình, khi đối diện với những điều được cho là bình...
SP