Trải nghiệm
Tiếp tục hay không bao giờ bỏ cuộc?
Tiếp tục hay không bao giờ bỏ cuộc? Tôi và nhiều người khác cho rằng, trước khi từ bỏ, hãy nghĩ...
ELLE Team