Trải nghiệm
Khi bạn mất phương hướng trong cuộc sống
Khi tôi làm việc gì, tôi luôn tự hỏi mình một câu thế này : “Mày làm việc này thì có học được...
SP