Thế giới văn hóa
#morewomen - Không có giới hạn nào cho phụ nữ
Đó là cảm nhận khi ELLE thực hiện bộ hình đặc biệt cho chiến dịch #morewomen nhằm...
ELLE Team