Sao & ​Showbiz
Ba nàng kiều nước Pháp trong phim Éternité
Eternité (Vĩnh Cửu) - dự án điện ảnh thuần tiếng Pháp đầu tiên của Trần Anh Hùng sau sáu năm...
Kiều Hạnh