ELLE Man
Tính nữ hôm nay
(Phái đẹp – ELLE) Thế hệ bây giờ thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói nấy và không ít trường hợp...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE