ELLE Interview
Quý Bình: Trễ tuổi nghề, sớm tính chuyện gia đình
2013 là một năm đáng nhớ của Quý Bình với việc ra mắt Đường Đua và hoàn thành 3 Bộ phim lớn sẽ...
Thanh Vân