ELLE Decoration
Công Trình “A Place We Stand” (Nơi chúng ta đứng)
Công trình “A Place We Stand” được xây dựng bởi SCG với mục đích xây dựng không gian công cộng...
SP