Thế giới văn hóa
Cách đối phó với Gaslighting – Kỹ thuật thao túng
Gaslighting là một kỹ thuật thao túng lạm dụng mà người thao túng thuyết phục đối tượng rằng lỗi...
ELLE Team