Tạp chí
ELLE tháng 10 /2016 – Những ước mơ & Những con đường
Bức thư tòa soạn tháng 10 này đánh dấu đúng 5 năm tôi làm việc tại tạp chí Phái đẹp - ELLE và...
SP