Thế giới văn hóa
Gặp gỡ Đuốc Mồi – Nhóm bạn trẻ đứng sau dự án Việt Sử Kiêu Hùng
"Lịch sử đã chọn chúng tôi trước khi chúng tôi chọn lịch sử".
ELLE Team