Tạp chí
ELLE tháng 02 /2016 – Nguồn cơn cảm hứng
Cảm hứng luôn và sẽ mãi là nguồn cơn cho tất cả mọi ấn phẩm của ELLE.
Tạp chí Phái Đẹp ELLE