Sao & Style
Zoey Deutch - IT Girl của năm 2017
[Tạp chí ELLE tháng 4/2017] Zoey Deutch được tiên đoán sẽ trở thành một trong những It Girl đình...
Vân Trang