[Tạp chí ELLE - tháng 10/2016] Bên cạnh những cuộc đấu tranh xã hội kéo dài hàng thế kỷ với rất nhiều máu và nước mắt,...