ELLE Interview
Huy Khánh: "Những kết cục tan vỡ phần lớn do người đàn ông"
[Tạp chí ELLE - số thang 9/2016] Huy Khánh nói với ELLE anh tưởng có lúc đã mất hết hy...
Doan Truc